Đảng uỷ phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị

 Đảng uỷ phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN TIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 – Khoá XIII.

Ngày 24/9/2022, Đảng ủy phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị học tập theo Kế hoạch số 55-KH/ĐU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ đợt IV năm 2022” và “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII”

Tham dự Hội nghị có

– Đồng chí Trần Văn Châu – Thành uỷ viên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Buôn Ma Thuột.

– Đồng chí Triệu Thị Tuyết – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Buôn Ma Thuột.

– Đồng chí Trần Công Hữu – Phó bí thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường

Cùng hơn 400 các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Văn Châu tuyên truyền, quán triệt 5 chuyên đề:

1. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

3. Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Một số điểm mơi của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về “Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Tiếp sau đó, đồng chí Triệu Thị Tuyết Mai quán triệt 04 chuyên đề, cụ thể là:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước là trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

2. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

3. Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ”

4. Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

Sau đây là một số hình ảnh từ Hội nghị:

Related post