Tăng cường thu và xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân

 Tăng cường thu và xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân

UBND tỉnh vừa banh hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 6/6/2023 về việc tăng cường công tác đôn đốc thu và xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo về việc rà soát, xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, đến nay một số giải pháp đang thực hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế và phát sinh một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 31/3/2023 đang ở mức cao (trên 535 tỷ đồng).

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu, xử lý 100% khoản nợ nghĩa vụ tài chính này; thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ đôn đốc thu nợ năm 2023 (gọi tắt là Tổ đôn đốc thu nợ), hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Các bước rà soát, đối chiếu và xử lý nợ: Trường hợp đã xác định chính xác thông tin, số nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất phải nộp thì Tổ đôn đốc thu nợ khẩn trương thực hiện các biện pháp để đôn đốc thu hồi khoản nợ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đối với trường hợp có sai sót về thông tin thửa đất chưa chính xác do người sử dụng đất cung cấp các giấy tờ xác định nguồn gốc không đầy đủ, không đúng với thực tế hoặc đã chuyển nhượng, tách thửa… thì Tổ đôn đốc thu nợ lập biên bản ghi nhận và lập danh sách gửi về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để thu hồi Phiếu chuyển thông tin địa chính, làm cơ sở cho Chi cục Thuế hủy thông báo nộp tiền và điều chỉnh giảm nợ theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất có làm việc, thống nhất số nợ nhưng không có khả năng tài chính để nộp và cũng không đồng ý rút hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tổ đôn đốc thu nợ lập biên bản đôn đốc ghi rõ sau 90 ngày nếu người sử dụng đất không nộp số tiền nợ sẽ thực hiện thu hồi Phiếu chuyển thông tin địa chính và đề nghị Chi cục Thuế hủy thông báo nộp tiền theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất không đến làm việc theo thông báo, đồng thời cũng không có văn bản xin rút hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tổ đôn đốc thu nợ lập danh sách đề nghị Chi cục Thuế công khai thông tin khoản nợ trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo trên hệ thống phát thanh, niêm yết danh sách tại các Tổ dân phố, thôn, buôn, UBND các xã, phường, thị trấn nơi người sử dụng đất cư trú; sau 30 ngày kể từ ngày công khai thông tin nếu người sử dụng đất vẫn không đến làm việc để đối chiếu, chấp hành nộp thì Tổ đôn đốc thu nợ lập danh sách gửi và đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện thu hồi Phiếu chuyển thông tin địa chính để làm cơ sở cho Chi cục Thuế hủy thông báo nộp tiền và điều chỉnh giảm nợ theo đúng quy định…

Related post