Đẩy mạnh thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 Đẩy mạnh thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Đắk Lắk đã tích cực thực hiện công tác số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Đến nay, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC toàn tỉnh trong năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 31/12/2023) đạt 89,95%; trong đó: cấp tỉnh đạt tỷ lệ 97,41%, cấp huyện đạt 91,85%, cấp xã đạt 85,15%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thấp, ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của toàn tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong thời gian tới, ngày 22/1 UBND tỉnh ban hành Công văn số 619/UBND-KSTTHC về việc đẩy mạnh thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo thực hiện số hóa 100% thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2023, kết quả tính từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 31/12/2023 theo cam kết thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 24/1/2024.

Đồng thời giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết đối với 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp theo Quyết định số 2603/QĐ-UBND, ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Quá trình số hóa phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, toàn vẹn dữ liệu của hồ sơ, giấy tờ được số hóa và tính hoàn thiện về nội dung, quy trình số hóa; không làm ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC của tỉnh.

Công văn cũng nêu rõ, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc và theo dõi các địa phương thực hiện việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sở Nội vụ khẩn trương triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cấp tỉnh từ năm 2021 trở về trước (giai đoạn năm 2024) theo Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cấp tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cấp huyện, cấp xã từ năm 2021 trở về trước đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh và của địa phương đề ra…

Trần Tuấn

Related post