Cách tính lương hưu cho lao động nữ năm 2021

 Cách tính lương hưu cho lao động nữ năm 2021

Lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH

Năm 2021, lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%

Theo quy định của pháp luật, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và lao động nữ là không giống nhau. Từ đó dẫn đến cách tính mức hưởng lương hưu cũng khác nhau.

Cách tính

Mức hưởng lương hưu của lao động nữ nếu đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 được tính tương ứng với số năm đóng BHXH (theo điểm b, khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014).

Cụ thể, năm 2021, lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

lao động nữ
Lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH

Công thức tính tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau: Lương hưu = (bằng) mức bình quân tiền lương đóng BHXH x (nhân) tỉ lệ hưởng

Ví dụ: Bà M đủ điều kiện nghỉ hưu từ tháng 2-2021 theo quy định của pháp luật, đã có 25 năm đóng BHXH. Mức lương hưu bà M được hưởng hàng tháng được tính là: 15 năm đầu tiên đóng BHXH = (bằng) 45%. 10 năm tiếp theo đóng BHXH tính thêm 2% = (bằng) 10 x (nhân) 2% = (bằng) 20%. Vậy bà M được hưởng mức lương hưu = (bằng) 45% + (cộng) 20% = (bằng) 65%.

Nghỉ hưu trước tuổi quy định, mỗi năm giảm 2%

Đối với trường hợp lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động, pháp luật có quy định điều kiện nghỉ hưu được hưởng lương hưu như sau (theo Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019): Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, đủ từ 50 tuổi 4 tháng; Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đủ từ 45 tuổi 4 tháng; Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

lao động nữ
Tùy theo từng trường hợp lao động nữ nghỉ hưu sẽ có mức hưởng lương hưu khác nhau

Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ trong trường hợp nêu trên được tính theo quy định tại khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014, theo đó: Lương hưu của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: Bà A nghỉ hưu tháng 4-2021 khi đủ 50 tuổi 6 tháng, bị suy giảm khả năng lao động 62%, có 22 năm đóng BHXH. Tỉ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau: 15 năm đầu đóng BHXH = (bằng) 45%; Từ năm 16 đến 22 là 7 năm, tính thêm = (bằng) 7 x (nhân) 2% = (bằng) 14%. Tổng 2 tỉ lệ trên là 45% + (cộng) 14% = (bằng) 59%

Bà A nghỉ hưu khi 50 tuổi 6 tháng (nghỉ hưu trước 55 tuổi 4 tháng là 4 năm 10 tháng) nên tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 là (4 x 2%) + (cộng) 1% = (bằng) 9%. Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A sẽ là 59% – (trừ) 9% = (bằng) 50%.

Trên đây là cách tính lương hưu cho lao động nữ năm 2021. Tùy theo từng trường hợp lao động nữ nghỉ hưu sẽ có mức hưởng lương hưu khác nhau.

Theo LuatVietnam

HongLien

Related post