Đảng uỷ phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền

 Đảng uỷ phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng Ủy phường Tân Tiến luôn tích cực, chủ động tuyên truyền, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền.

Vào sáng nay ngày 28/2/2023, Đảng ủy phường Tân Tiến đã thực hiện hướng dẫn số 45-HD/BTGTU, ngày 02/02/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức phổ biến và tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền cụ thể với mục đích như sau:

  • Giúp các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường kịp thời, đảm bảo theo tinh thần định hướng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy.
  • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy qua đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Các đại biểu tham dự hội nghị học tập, quán triệt phổ biến và tuyên truyền các văn bản của Trung Ương, Tỉnh ủy.

Về dự Hội nghị hôm nay gồm có:
1. Đồng chí Nguyễn Đình Ninh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
2. Đồng chí Nguyễn Duy Chiến – PBT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
3. Đồng chí Trần Công Hữu – PBT, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Và gần 300 đảng viên, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; công chức, viên chức cơ quan đoàn thể trực thuộc chưa phải là đảng viên tham gia học tập nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Công Hữu & đồng chí Nguyễn Duy Chiến tuyên truyền, quán triệt với 3 chuyên đề phổ biến như sau:

  1. Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 32/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hôij bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045
  2. Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  3. Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  4. Quyết định số 89/QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.
  5. Nghị quyết số 72/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội khóa XV về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  6. Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023.

Để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tới. Hội nghị nêu rõ cấp ủy đảng trong tỉnh phải tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Sau đây là một số hình ảnh từ Hội nghị:

Sau hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện và kế quả đạt được tại đơn vị. Báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) để theo dõi, tổng hợp.

Trần Tuấn

Related post