Các chỉ số quốc gia

 Các chỉ số quốc gia

(1) Là một người phụ nữ bạn chọn quốc gia nào để sống?

https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/10/peril-progress-prosperity-womens-well-being-around-the-world-feature/

(2) Chỉ số thịnh vượng của các quốc gia?

https://www.prosperity.com/rankings

(3) Chỉ số cảm nhận tham nhũng giữa các quốc gia?

https://www.transparency.org.nz/corruption-perceptions-index

(4) Chỉ số sáng tạo giữa các quốc gia?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation

(5) Chỉ số dân chủ (Democracy Index)

https://infographics.economist.com/2019/DemocracyIndex/

(6) Chỉ số về quyền tự do internet trên thế giới như thế nào?

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2019/crisis-social-media

(7) Chỉ số hạnh phúc (happiness index)

https://worldhappiness.report/ed/2020/

Rảnh mình tìm hiểu mối quan hệ giữa (3), (5) và (6) hay (2) và (4).

Related post