Share code trái tim tỏ tình và cách dùng thành công 100%

 Share code trái tim tỏ tình và cách dùng thành công 100%

Code trái tim tỏ tình của thủ khoa Lý Tuân đang hot rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam. Mặc dù có trong tay code hình trái tim tỏ tình, nhưng không phải cư dân mạng nào cũng biết cách để sử dụng nó. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ code và cách để biến những dòng code khô cứng thành hình trái tim mà thiên tài Lý Tuân đã dùng.

Toàn bộ code trái tim tỏ tình hot nhất 2022

Dưới đây là hai mã code trái tim đang được dân mạng share rần rần trong thời gian gần đây:

Code trái tim của thủ khoa Lý Vesion 1.0

				
					<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Trái tim </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: #CCE46B;
}
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
 </style>
 </HEAD>
 
 <BODY>
 <canvas id="pinkboard"></canvas>
 <script>
 /*
 * Settings
 */
var settings = {
 particles: {
  length:  500, // maximum amount of particles
  duration:  2, // particle duration in sec
  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -0.75, // play with this for a nice effect
  size:   30, // particle size in pixels
 },
};
 
 
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
 
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
 
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
 
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
 
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#000000';
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 </BODY>
</HTML>
				
			

Mã code trái tim của thủ khoa Lý Vesion 2.0

Nếu bạn thấy file code trái tim ở trên chưa đủ đẹp và giống với của thủ khoa Lý, vậy hãy thử với mã code dưới đây.

mã code trái tim của thủ khoa lý

				
					<style>
body {
	display: flex;
	justify-content: center;
	align-items: center;
	background: #2c3e50
}

.box {
	width: 1000px;
	position: absolute;
	top: 50%;
	left: 50%;
	transform: translate(-50%, -50%);
	display: flex;
	flex-direction: column;
}

#pinkboard {
	position: relative;
	margin: auto;
	height: 750px;
	width: 750px;
	animation: animate 1.2s infinite;
}

#pinkboard:before, #pinkboard:after {
	content: '';
	position: absolute;
	background: #d63031;
	width: 100px;
	height: 160px;
	border-top-left-radius: 50px;
	border-top-right-radius: 50px;
}

#pinkboard:before {
	left: 100px;
	transform: rotate(-45deg);
	transform-origin: 0 100%;
	box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25),
				0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22);
}

#pinkboard:after {
	left: 0;
	transform: rotate(45deg);
	transform-origin: 100% 100%;
}

@keyframes animate {
	0% {
		transform: scale(1);
	}
	30% {
		transform: scale(.8);
	}
	60% {
		transform: scale(1.2);
	}
	100% {
		transform: scale(1);
	}
}</style>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
<TITLE> Daklak.me </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description"ß CONTENT="">
 <link href="style.css">
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.851);
}
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
 </style>
 </HEAD>
 <BODY>
 <div class="box">
  <canvas id="pinkboard"></canvas>
 </div>
<script>
var settings = {
 particles: {
  length:  10000, // maximum amount of particles
  duration:  4, // particle duration in sec
  velocity: 80, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   8, // particle size in pixels
 },
};
/*
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#bb0c35';
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 </BODY>
</HTML>
				
			

Làm sao để dùng code trái tim tỏ tình?

Hầu hết các bạn khi có code hình trái tim tỏ tình đều không biết làm sao để xem thành quả. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tải VSCode TẠI ĐÂY.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, bạn mở ứng dụng >> chọn File >> New file >> gõ Index.html.

Bước 3: Copy toàn bộ đoạn code ở trên và lưu lại bằng cách chọn File >> Save.

code trái tim tỏ tình

Giờ đây, bạn có thể mở hình trái tim tỏ tình và gửi cho crush.

Đổi màu trái tim tỏ tình thế nào?

Bên cạnh việc copy đoạn code trên để tạo trái tim tỏ tình, bạn còn có thể “làm mới” trái tim bằng cách đổi màu của trái tim và phông nền. Cách làm cực kỳ đơn giản:

Đổi màu nền: Tìm đến đoạn code dòng 14 “background: #CCE46B;”. Sau đó đổi mã màu. Bạn có thể vào Canva để tìm mã màu muốn đổi.

Đổi màu trái tim: Ở dòng 213 đoạn code “context.fillStyle = ‘#000000’;”, tiếp tục vào Canva để chọn mã màu và thay đổi trái tim.

trái tim tỏ tình

Vậy là chẳng cần phải là một thiên tài Lý Tuân hay học về IT, bạn cũng tạo được trái tim chuyển động theo ý thích. Đừng quên xem thêm những mẹo hay về công nghệ để áp dụng trong đời sống hàng ngày nhé.

Related post